* Our Story

Our Story 我们的故事

// 不经意相识, 或许是缘分,或许是注定的。

// 以后不管有怎么样,我都会在。

// 就算全世界都都抛弃你,记得还有我。

// 再累都不用害怕,因为你有我。

// 记得在你最需要的时候想起我

// 我会一直陪着你。

// You are my only girl..永远..

// 所以我继续等待,我有信心,你会。

笨蛋已经相识了
© 找到TA